Gustav Lundgren Quartet – Gustav Lundgren (g), Bill McHenry (ts), Masa Kamaguchi (dr), Jorge Rossy (dr) | Milano Jazz Club, Barcelona (ES)